Tự giới thiệu - Gento leather store
25/ 12/ 2015 Nguyễn Minh Đức
Thông báo chính thức đổi tên shop từ depdocdao.vn thành Gento leather store.